Klantenservice

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn door BadmintonCompany.nl opgesteld. Allevernoemde prijzen, intellectuele en andere eigendomsrechten inzake de benaming'BadmintonCompany.nl' de website www.badmintoncompany.nl en dedomeinnaam www.badmintoncompany.nlbehoren toe aan SVRacketservice, Rembrandtlaan 8, 5121WL Rijen(hierna te noemen  "BadmintonCompany").

Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen"Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op alle prijsoffertes van BadmintonCompany aan de klant, en opalle overeenkomsten tussen BadmintonCompanyen de klant (waarvan zij ook integraal deel uitmaken), tenzij en slechts voorzover er schriftelijk van is afgeweken. Deze "Algemene Voorwaarden" primeren opde voorwaarden die van de klant of van een derde uitgaan, ook indien BadmintonCompany deze nietuitdrukkelijk gepresenteerd heeft. Alle andere voorwaarden dan deze "AlgemeneVoorwaarden" alsmede alle afwijkingen van deze "Algemene Voorwaarden", zelfsindien deze uitgaan van de vertegenwoordigers van BadmintonCompany, moeten, opdat ze aan BadmintonCompany tegenstelbaar zouden zijn, door BadmintonCompany uitdrukkelijk schriftelijkbevestigd worden. De klant verklaart kennis genomen te hebben van onze "AlgemeneVoorwaarden" en deze uitdrukkelijk te aanvaarden en accorderen. Als de klant de"Algemene Voorwaarden" niet aanvaard heeft BadmintonCompanyhet recht tot niet leveren over te gaan.

Offertes en prijzen

De gemaakte prijsopgaven en offertes (email en Papier) van BadmintonCompany gelden, tenzij andersvermeld op het document zelf, slechts voor een periode van één maand. Degetoonde afbeeldingen, verpakkingen of technische specificaties kunnen afwijkenen zijn niet bindend. Voorbehoud wordt gemaakt voor eventuele zet-, druk- ofprogrammeerfouten waardoor er foutieve prijsvermeldingen kan ontstaan. De door BadmintonCompany vermelde prijzen zijngebaseerd ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst tussen partijengeldende invoerrechten en soortgelijke heffingen, uitvoerrechten in het landvan oorsprong, vrachttarieven, verzekeringspremies, heffingen, belastingen en overigeoverheidslasten. Indien inzake één van deze elementen een aantoonbare wijzigingenoptreden voor levering, is BadmintonCompanygerechtigd de afgesproken prijzen aan te passen en te wijzigen. Een wijzigingin één of meer valuta's die een invloed hebben op onze prijzen, geven onseveneens het recht de prijzen aan te passen en te wijzigen en/of de order teannuleren.

De vermelde prijzen door BadmintonCompanyzijn inclusief BTW. Alle andere eventueel verschuldigde belastingen zijn nietinbegrepen.

 

 

 

Levering en klachten

De overeengekomen leveringstermijnen enleveringsdata zijn slechts indicatief en binden BadmintonCompany niet. De klant zal dan ook in geen enkel gevalgerechtigd zijn op schadevergoeding indien de levering is vertraagd. Klachtenbetreffende zichtbare gebreken dienen onmiddellijk na de levering van deproducten en goederen per aangetekend schrijven of e-mail aan BadmintonCompany gemeld te worden. Ingeval van verborgen gebreken dienen deze gemeld te worden binnen acht dagen naontdekking ervan. De tijdige en gegronde klachten van de klant betreffende degeleverde producten en goederen zullen aanleiding geven tot herstelling ofvervanging, of de gebrekkige onderdelen ervan door BadmintonCompany. Bij geen enkele levering kan de klant aan BadmintonCompany een schadevergoedingenvragen. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om de bestelling niet uitte voeren indien vastgesteld wordt dat de gegevens van de klant niet volledigen/of onjuist zijn, of dat de betaling niet is uitgevoerd. Elke bestellingwordt met de nodige zorg uitgevoerd. Indien de bestelling om één of anderereden niet uitvoerbaar is, brengen wij de klant hiervan meteen op de hoogte.Voor bestellingen van grote hoeveelheden kunnen we in overleg een voorschot van30% op het factuurbedrag vragen. De bestelling zal dan pas uitgevoerd worden nabetaling van dit voorschot. Voor verkopen (goederen) via onze website "www.badmintoncompany.nl"geschiedt de betaling steeds op voorhand bij het plaatsen van de bestelling, endit via bankoverschrijving of IDeal op de website. Indien er voor de betalingkosten gerekend worden (creditcard ed) kunnen deze aan de klant doorberekendworden. Door het betalen via creditcard wordt de klant verondersteld akkoord tegaan met de doorberekening van deze kosten. Bij het niet ontvangen van debetaling binnen de vijf dagen na het plaatsen van de bestelling beschouwen wijde bestelling als ontbonden en zullen wij het product niet uitleveren. Leveringenbinnen Nederland worden verzorgd door BadmintonCompanyof Postnl. In principe wordt door BadmintonCompanygeen leveringen gedaan in het buitenland (m.u.v. België), tenzij nauitdrukkelijk voorafgaandelijk akkoord van de klant toestemming is gegeven voorde verzend en transportkosten. Leveringen/ verzend en transportkosten  gebeuren steeds op risico van de klant. Dewijze van transport en verpakking wordt steeds door BadmintonCompany bepaald. Bestelde goederen kunnen, indien de klantdit bij de bestelling heeft aangegeven, ook in overleg afgehaald worden.

Aansprakelijkheid

BadmintonCompany zal in geengeval aansprakelijk zijn voor de schade die niet rechtstreeks en onmiddellijkveroorzaakt werd door een fout van BadmintonCompany.Indien herstel in natura niet mogelijk is, zal de aansprakelijkheid van BadmintonCompany tegenover de klant entegenover derden nooit hoger zijn dan een derde van het bestelde bedrag dat de klantheeft betaald voor de geleverde goederen of diensten. BadmintonCompany zal nooit aansprakelijk zijn voor onrechtstreekseschade, zoals, doch niet beperkt tot, inkomstenverlies, vorderingen van derden,verlies van cliënteel of voor enige andere schade of gebreken. BadmintonCompany zal ook nooitaansprakelijk zijn voor schade voortvloeiend uit slecht of verkeerd gebruik vangeleverde producten en goederen, het niet- respecteren van de nodige engeldende veiligheid- en gebruiksvoorschriften en/of het gebruik van degeleverde goederen door onbevoegden.

 

Betalingsvoorwaarden

De betaling van elk gefactureerd bedrag, belastingen inbegrepen, dientcontant op de factuurdatum te geschieden of op de bankrekening van BadmintonCompany zonder kosten voor BadmintonCompany betaald te zijn.

Bij betaling op rekening hanteert BadmintonCompany een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.Na het verlopen van het termijn zal BadmintonCompanyde klant erop wijzen zorg te dragen voor de betaling. Bij geen betaling heeft BadmintonCompany het recht hetopenstaande bedrag te verhogen. Tot betaling van de goederen is blijft BadmintonCompany wettelijk eigenaar vande geleverde producten en goedern.

 

De klant betaalt met een in Nederland wettig betaalmiddel(euro), zonder enige inhouding, vergelijking of korting, uiterlijk op deuiterste betaaldatum, vermeld op de factuur.

Niet-nakoming van verbintenissen enannulering van de bestelling

Indien de koper in gebreke blijft zijn verbintenissen na te komen en/ofindien de koper zijn bestelling annuleert zal BadmintonCompany gerechtigd zijn om een schadevergoeding op klantin te dienen van 20 % van het factuurbedrag.

Overmacht

BadmintonCompany zal in geval vanovermacht, zoals bv. gehele of gedeeltelijke stagnatie van het vervoerapparaat,ziekte onder het personeel, telecommunicatieproblemen, bedrijfsstoornis oftekortkoming vanwege leveranciers van BadmintonCompanysteeds het recht hebben om hetzij haar verbintenis op te schorten zolang de overmachtsituatiebestaat, hetzij, indien de overmacht meer dan zes maanden duurt, deovereenkomst van rechtswege te ontbinden, zonder dat BadmintonCompany in één van beide gevallen tot schadevergoedinggehouden is.

Retourneren

Alle retourzendingen dienen vooraf te worden aangemeld en teworden voorzien van een begeleidend schrijven. Niet vooraf aangemelde zendingenzullen door BadmintonCompany wordengeweigerd. Alle retourzendingen zijn voor rekening van de afzender. Gebruikteen/of beschadigde goederen worden niet retour genomen.

Gegevens

Uw gegevens worden bewaard en/of overgedragen in strikte overeenstemming metde toepasselijke wetten op gegevensbescherming en privacy. U mag BadmintonCompany opdracht geven uwgegevens niet te gebruiken voor de nieuwsbrief, hiervoor kunt u zich apartopgeven.

Bij uw bestelling vragen wij om uw adresgegevens,telefoonnummer en email.  Dit doen wezodat we ten alle tijden u kunnen bereiken en informeren naar de voortgang vanuw bestelling. Van ontvangstbevestiging tot verzending, zonder deze gegevenskunnen wij u niet informeren en bent u ook niet op de hoogte als er wijzigingenopgetreden.

Mochten er wijzigingen zijn dan vragen wij eerst uwtoestemming voordat we de producten gaan verzenden. Uw gegevens hebben we nodigin geval van problemen met de levering of de betaling.

 

Herroepingsrecht

 

Volgens de Nederlandse wet is wettelijk vastgelegd dat eenconsument een zichttermijn van 7 werkdagen heeft op de door hem besteldeartikelen. Binnen deze termijn kunt u de producten terugzenden zonder opgaafvan redenen. U dient dit uiteraard eerst aan te geven via mail info@svracketservice.nl. Naannulering van de aankoop dienen de producten per ommegaande, in origineleverpakking en kopie van de factuur, retour gezonden te worden, BadmintonCompany draagt geen zorg voorde kosten van retourzending. Zorg ervoor dat de zending voldoende isgefrankeerd (strafport te voorkomen). Retourneer de producten binnen degestelde termijn aan:

BadmintonCompany

Rembrandtlaan 8

5121WL te Rijen

Bevoegdheid en Toepasselijk Recht

Op deze Algemene Voorwaarden en op alle overeenkomsten tussen BadmintonCompany en de klant isuitsluitend het Nederlands recht van toepassing.