De Online Badmintonwinkel uit Nederland.

De Online badmintonwinkel uit Nederland is Badmintoncompany.nl uw leverancier voor al uw badminton artikelen. We bieden de beste badmintonmerken voor een goede prijsstelling. Neem snel een kijkje in ons assortiment, staat een artikel er niet bij neem dan contact met ons op.

We voeren onder ander de volgende merken, deze zijn in de online badmintonwinkel te vinden:

  • Badmintonrackets van o.a.: RSL,  FZ FORZA, OLIVER en YONEX. 
  • Badmintonschoenen van: FZ FORZA, OLIVER en YONEX.
  • Badmintonkleding: RSL,  FZ FORZA, OLIVER en YONEX. 
  • Badmintonshuttles van: FZ FORZA, RSL, DMANTIS, REDCLEAR, en YONEX.
  • Badmintontassen van: FZ FORZA, OLIVER en YONEX
  • Badmintonaccesoires: RSL,  FZ FORZA, OLIVER en YONEX. 

Bent u op zoek naar badmintonkleding van overige merken dan kunnen we u ook van dienst zijn met diverse overige sportkleding. Deze kunnen we tevens voor u personaliseren met een opdruk van uw naam of een logo. Uiteraard hebben we ook shorts, skirts, Polo's, T-shirts en trainingspakken. Voor uw kleding, teamkleding en/ of clubkleding bent u bij BadmintonCompany.nl aan het goede adres.     

Mocht u vragen hebben naar of over onze producten en of diensten neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Dit kan gemakkelijk via Whatsapp 06-48028705 of stuur een mail naar info@badmintoncompany.nl

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn door BadmintonCompany opgesteld. Alle vernoemde prijzen, intellectuele en andere eigendomsrechten inzake de benaming 'BadmintonCompany' de website/ domeinnaam www.badmintoncompany.nl behoren aan SVRacketservice, Rembrandtlaan 8, 5121WL Rijen (hierna te noemen, BadmintonCompany)

Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen "Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op alle prijsoffertes van BadmintonCompany aan de klant, en op alle overeenkomsten tussen BadmintonCompany en de klant (waarvan zij ook integraal deel uitmaken), tenzij en slechts voor zover er schriftelijk van is afgeweken. Deze “Algemene Voorwaarden” primeren op de voorwaarden die van de klant of van een derde uitgaan, ook indien BadmintonCompany deze niet uitdrukkelijk gepresenteerd heeft. Alle andere voorwaarden dan deze “Algemene Voorwaarden” alsmede alle afwijkingen van deze “Algemene Voorwaarden”, zelfs indien deze uitgaan van de vertegenwoordigers van BadmintonCompany, moeten, opdat ze aan BadmintonCompany tegenstelbaar zouden zijn, door BadmintonCompany uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd worden. De klant verklaart kennis genomen te hebben van onze “Algemene Voorwaarden” en deze uitdrukkelijk te aanvaarden en accorderen. Als de klant de “Algemene Voorwaarden” niet aanvaard heeft BadmintonCompany het recht tot niet leveren over te gaan.

Offertes en prijzen

De gemaakte prijsopgaven en offertes (email en Papier) van BadmintonCompany gelden, tenzij anders vermeld op het document zelf, slechts voor een periode van één maand. De getoonde afbeeldingen, verpakkingen of technische specificaties kunnen afwijken en zijn niet bindend. Voorbehoud wordt gemaakt voor eventuele zet-, druk- of programmeerfouten waardoor er foutieve prijsvermeldingen kan ontstaan. De door BadmintonCompany vermelde prijzen zijn gebaseerd ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst tussen partijen geldende invoerrechten en soortgelijke heffingen, uitvoerrechten in het land van oorsprong, vrachttarieven, verzekeringspremies, heffingen, belastingen en overige overheidslasten. Indien inzake één van deze elementen een aantoonbare wijzigingen optreden voor levering, is BadmintonCompany gerechtigd de afgesproken prijzen aan te passen en te wijzigen. Een wijziging in één of meer valuta's die een invloed hebben op onze prijzen, geven ons eveneens het recht de prijzen aan te passen en te wijzigen en/of de order te annuleren.

De vermelde prijzen door BadmintonCompany zijn inclusief 21% btw. Alle andere eventueel verschuldigde belastingen zijn niet inbegrepen.

Levering en klachten

De overeengekomen leveringstermijnen en leveringsdata zijn slechts indicatief en binden BadmintonCompany niet. De klant zal dan ook in geen enkel geval gerechtigd zijn op schadevergoeding indien de levering is vertraagd. Klachten betreffende zichtbare gebreken dienen onmiddellijk na de levering van de producten en goederen per aangetekend schrijven of e-mail aan BadmintonCompany gemeld te worden. In geval van verborgen gebreken dienen deze gemeld te worden binnen acht dagen na ontdekking ervan. De tijdige en gegronde klachten van de klant betreffende de geleverde producten en goederen zullen aanleiding geven tot herstelling of vervanging, of de gebrekkige onderdelen ervan door BadmintonCompany. Bij geen enkele levering kan de klant aan BadmintonCompany een schadevergoedingen vragen. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om de bestelling niet uit te voeren indien vastgesteld wordt dat de gegevens van de klant niet volledig en/of onjuist zijn, of dat de betaling niet is uitgevoerd. Elke bestelling wordt met de nodige zorg uitgevoerd. Indien de bestelling om één of andere reden niet uitvoerbaar is, brengen wij de klant hiervan meteen op de hoogte. Voor bestellingen van grote hoeveelheden kunnen we in overleg een voorschot van 30% op het factuurbedrag vragen. De bestelling zal dan pas uitgevoerd worden na betaling van dit voorschot. Voor verkopen (goederen) via onze website "www.badmintoncompany.nl" geschiedt de betaling steeds op voorhand bij het plaatsen van de bestelling via IDeal op de website. Indien er voor de betaling kosten gerekend worden (creditcard ed) kunnen deze aan de klant doorberekend worden. Door het betalen via creditcard wordt de klant verondersteld akkoord te gaan met de doorberekening van deze kosten. Bij het niet ontvangen van de betaling binnen de vijf dagen na het plaatsen van de bestelling beschouwen wij de bestelling als ontbonden en zullen wij het product niet uitleveren. Leveringen binnen Nederland worden verzorgd door BadmintonCompany of Postnl. In principe wordt door BadmintonCompany geen leveringen gedaan in het buitenland (m.u.v. België), tenzij na uitdrukkelijk voorafgaandelijk akkoord van de klant toestemming is gegeven voor de verzend en transportkosten. Leveringen/ verzend en transportkosten  gebeuren steeds op risico van de klant. De wijze van transport en verpakking wordt steeds door BadmintonCompany bepaald. Bestelde goederen kunnen, indien de klant dit bij de bestelling heeft aangegeven, ook in overleg afgehaald worden.

Aansprakelijkheid

BadmintonCompany zal in geen geval aansprakelijk zijn voor de schade die niet rechtstreeks en onmiddellijk veroorzaakt werd door een fout van BadmintonCompany. Indien herstel in natura niet mogelijk is, zal de aansprakelijkheid van BadmintonCompany tegenover de klant en tegenover derden nooit hoger zijn dan een derde van het bestelde bedrag dat de klant heeft betaald voor de geleverde goederen of diensten. BadmintonCompany zal nooit aansprakelijk zijn voor onrechtstreekse schade, zoals, doch niet beperkt tot, inkomstenverlies, vorderingen van derden, verlies van cliënteel of voor enige andere schade of gebreken. BadmintonCompany zal ook nooit aansprakelijk zijn voor schade voortvloeiend uit slecht of verkeerd gebruik van geleverde producten en goederen, het niet- respecteren van de nodige en geldende veiligheid- en gebruiksvoorschriften en/of het gebruik van de geleverde goederen door onbevoegden.

Betalingsvoorwaarden

De betaling van elk gefactureerd bedrag, belastingen inbegrepen, dient contant op de factuurdatum te geschieden of op de bankrekening van BadmintonCompany zonder kosten voor BadmintonCompany betaald te zijn.

Bij betaling op rekening hanteert BadmintonCompany een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Na het verlopen van het termijn zal BadmintonCompany de klant erop wijzen zorg te dragen voor de betaling. Bij geen betaling heeft BadmintonCompany het recht het openstaande bedrag te verhogen. Tot betaling van de goederen is blijft BadmintonCompany wettelijk eigenaar van de geleverde producten en goederen.

De klant betaalt met een in Nederland wettig betaalmiddel (euro), zonder enige inhouding, vergelijking of korting, uiterlijk op de uiterste betaaldatum, vermeld op de factuur.

Niet-nakoming van verbintenissen en annulering van de bestelling

Indien de koper in gebreke blijft zijn verbintenissen na te komen en/of indien de koper zijn bestelling annuleert zal BadmintonCompany gerechtigd zijn om een schadevergoeding op klant in te dienen van 20 % van het factuurbedrag.

Overmacht

BadmintonCompany zal in geval van overmacht, zoals bv. gehele of gedeeltelijke stagnatie van het vervoerapparaat, ziekte onder het personeel, telecommunicatieproblemen, bedrijfsstoornis of tekortkoming vanwege leveranciers van BadmintonCompany steeds het recht hebben om hetzij haar verbintenis op te schorten zolang de overmachtsituatie bestaat, hetzij, indien de overmacht meer dan zes maanden duurt, de overeenkomst van rechtswege te ontbinden, zonder dat BadmintonCompany in één van beide gevallen tot schadevergoeding gehouden is.

Retourneren

Alle retourzendingen dienen vooraf te worden aangemeld en te worden voorzien van een begeleidend schrijven. Niet vooraf aangemelde zendingen zullen door BadmintonCompany worden geweigerd. Alle retourzendingen zijn voor rekening van de afzender. Gebruikte en/of beschadigde goederen worden niet retour genomen.

Gegevens

Uw gegevens worden bewaard en/of overgedragen in strikte overeenstemming met de toepasselijke wetten op gegevensbescherming en privacy. U mag BadmintonCompany opdracht geven uw gegevens niet te gebruiken voor de nieuwsbrief, hiervoor kunt u zich apart opgeven.

Bij uw bestelling vragen wij om uw adresgegevens, telefoonnummer en email.  Dit doen we zodat we ten alle tijden u kunnen bereiken en informeren naar de voortgang van uw bestelling. Van ontvangstbevestiging tot verzending, zonder deze gegevens kunnen wij u niet informeren en bent u ook niet op de hoogte als er wijzigingen opgetreden.

Mochten er wijzigingen zijn dan vragen wij eerst uw toestemming voordat we de producten gaan verzenden. Uw gegevens hebben we nodig in geval van problemen met de levering of de betaling.

Herroepingsrecht 

Volgens de Nederlandse wet is wettelijk vastgelegd dat een consument een zichttermijn van 7 werkdagen heeft op de door hem bestelde artikelen. Binnen deze termijn kunt u de producten terugzenden zonder opgaaf van redenen. U dient dit uiteraard eerst aan te geven via mail info@badmintoncompany.nl. Na annulering van de aankoop dienen de producten per ommegaande, in originele verpakking en kopie van de factuur, retour gezonden te worden, BadmintonCompany draagt geen zorg voor de kosten van retourzending. Zorg ervoor dat de zending voldoende is gefrankeerd (strafport te voorkomen). Retourneer de producten binnen de gestelde termijn aan:

BadmintonCompany

Rembrandtlaan 8

5121WL te Rijen

Bevoegdheid en Toepasselijk Recht

Op deze Algemene Voorwaarden en op alle overeenkomsten tussen BadmintonCompany en de klant is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

 

 

omhoog
Shop is in view mode
Bekijk de volledige versie van de site
Powered by Mijndomein